ស្វាគមន៍មកកាន់ suosdey finance public limited company

ជួលសេវាកម្មទិញ
ក្រុមហ៊ុនSuosdey Finance Plc ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដំណើរការអាជីវកម្មបង់រំលស់ម៉ូតូនិងរថយន្ត នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

 • អនុម័តលឿនរហ័ស
 • មានការធានារ៉ាប់រង: ម៉ូតូបាត់/ ម៉ូតូរងការខូចខាតដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍/ទឹកជំនន់ ខ្យល់ព្យុះ និងរញ្ជួយផែនដី
 • ឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យCredit Bureau
 • មធ្យោបាយបង់ប្រាក់ប្រចាំខែងាយៗ
 • មានប្រាក់បញ្ចុះតម្លៃពេលបង់ប្រាក់ត្រូវតាមថ្ងៃកំណត់
 • គុណសម្បត្តិអ្នកដាក់ស្នើបង់រំលស់

 • អាយុចាប់ពី ១៨-៥២ ឆ្នាំ
 • មានទីលំនៅក្នុងខណ្ឌតំបន់ដែលផ្តល់សេវាកម្ម
 • ត្រូវមានប្រាក់ខែជាប្រចាំ មានអាយុការងារយ៉ាងតិច១ឆ្នាំ

 • គុណសម្បត្តិរបស់អ្នកធានា

 • មានអាយុចាប់ពី ២៥-៥៥ ឆ្នាំ
 • មានប្រាក់ខែជាប្រចាំ ឬអាជីពដែលច្បាស់លាស់
 • មានប្រាក់ចំណូលច្បាស់លាស់ដែលអាចវិនិច្ឆ័យបាន
 • មានអាយុការងារយ៉ាងតិច១ឆ្នាំ
 • ជាម្ចាស់ផ្ទះ
 • មានបណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លី

 • ឯកសារសម្រាប់ស្នើបង់រំលស់

 • អត្តសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ (អ្នកស្នើ និងអ្នកធានា)
 • សៀវភៅគ្រួសារ
 • រូបថត ៤*៦