ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ບໍລິສັດ ສະບາຍດີ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈຳກັດ

ເຊົ່າຊື້ບໍລິການ
ບໍລິສັດ ສະບາຍດີ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈຳກັດ

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນເພື່ອດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ເຊົ່າຊື້ລົດຈັກແລະລົດໃຫຍ່

  • ອະນຸມັດໄວ
  • ມີສ່ວນຫຼຸດໃຫ້ເມື່ອຈ່າຍຕົງເວລາຢູ່ທີ່ສາຂາ
  • ຄຸນສົມບັດຜູ້ເຊົ່າຊື້

  • ບຸກຄົນທຳມະດາສັນຊາດລາວ ອາຍຸ 18 – 60 ປີ
  • ມີພູມລຳເນົາຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ບໍລິການ


  • ເອກະສານປະກອບການພິຈາລະນາ/ປະກອບເອກະສານ

  • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ອອກໂດຍອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ
  • ສຳມະໂນຄົວ