นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหุ้นวันนี้


สารจากประธานกรรมการ

ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน

วันที่ รายการ
22/02/2565 ประชุมฺBoard TK และ Audit Committee TK ประกาศงบปี 2564 (เวลา 13.30 น.)
28/02/2565 นำเสนอผลประกอบการไตรมาสที่ 4/2564 (Opportunity Day เวลา 14.15-15.00 น.)
08/03/2565 Company visit เวลา 14.00-15.00 น.
21/03/2565 Company visit เวลา 11.30-12.30 น.
25/04/2565 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เวลา 14.00 น.
10/05/2565 ประชุมBoard TK และ Audit Committee TK ไตรมาสที่ 1/2565 (เวลา 13.30 น.)
19/05/2565 นำเสนอผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2565 (Opportunity Day เวลา 14.15-15.00 น.)
21/06/2565 Company visit เวลา 11.00-12.00 น.
07/07/2565 TRIS Rating เวลา 14.00-16.00 น.
09/08/2565 ประชุมBoard TK และ Audit Committee TK ไตรมาสที่ 2/2565 (เวลา 13.30 น.)
18/08/2565 นำเสนอผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2565 (Opportunity Day เวลา 14.15-15.00 น.)
08/11/2565 ประชุมBoard TK ไตรมาสที่ 3/2565 (เวลา 13.30 น.)
09/12/2565 นำเสนอผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2565 (Opportunity Day เวลา 13.15-14.00 น.)

ข่าวสารนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
11/05/2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
11/05/2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
06/05/2565 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ทางเว็บไซต์
25/04/2565 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11/03/2565 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
22/02/2565 แจ้งมติจ่ายเงินปันผลและกาหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
22/02/2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
22/02/2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
14/02/2565 บริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
20/01/2565 บริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ