นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหุ้นวันนี้


สารจากประธานกรรมการปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน

วันที่ รายการ
22/02/2565 ประชุมฺBoard TK และ Audit Committee TK ประกาศงบปี 2563 (เวลา 13.30 น.)
28/02/2565 นำเสนอผลประกอบการไตรมาสที่ 4/2563 (Opportunity Day เวลา 14.15-15.00 น.)
25/04/2565 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เวลา 14.00 น.
10/05/2565 ประชุมBoard TK และ Audit Committee TK ไตรมาสที่ 1/2565 (เวลา 13.30 น.)
19/05/2565 นำเสนอผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2565 (Opportunity Day เวลา 14.15-15.00 น.)
09/08/2565 ประชุมBoard TK และ Audit Committee TK ไตรมาสที่ 2/2565 (เวลา 13.30 น.)
18/08/2565 นำเสนอผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2565 (Opportunity Day เวลา 14.15-15.00 น.)
08/11/2565 ประชุมBoard TK ไตรมาสที่ 3/2565 (เวลา 13.30 น.)
14/11/2565 นำเสนอผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2565 (Opportunity Day เวลา 14.15-15.00 น.)
20/12/2565 ประชุม Board คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 เวลา 14.00น.)

ข่าวสารนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
25/11/2564 แจ้งกาหนดวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจาปี 2565
9/11/2564 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ F24-1
9/11/2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
9/11/2564 แจ้งมติ "ยกเลิกมติการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา"
9/11/2564 แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน
9/11/2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
9/11/2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
15/9/2564 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 และชื่อกรรมการล่วงหน้า/a>
13/8/2564 ความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
10/8/2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
10/8/2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)