บริษัท ฐิติกร จำกัด(มหาชน)และบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท ซี.วี.เอ.จำกัด และบริษัท ชยภาค จำกัด สามารถให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อผ่าน 90 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ 53 จังหวัดในประเทศ โดยบริษัทฐิติกร จำกัด (มหาชน) จะให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และต่างจังหวัดในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ส่วนบริษัท ชยภาค จำกัด จะให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลสำหรับบริษัท ซี.วี.เอ. จำกัดจะให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ในส่วนภูมิภาค ซึ่งบริษัทมีความพร้อมในการให้บริการสินเชื่อ เช่าซื้อ โดยมีบุคลากรที่เป็นพนักงานสินเชื่อ มากกว่า 250 คนสามารถพิจารณา
เพื่อที่จะอนุมัติสินเชื่อได้รวดเร็ว

งบปี 2558| วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559| เวลา 14:10 - 15:10น.
Q1/2559| วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษาภาคม 2559| เวลา 10:10 - 11.10น.
Q2/2559| วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559| เวลา 14:10 - 15:10น.
Q3/2559| วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559| เวลา 14:10 - 15:10น.

ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ข้างสถานทูตจีน)
อาคาร C (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 ห้อง Mail Room