บริษัท ฐิติกร จำกัด(มหาชน) กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเขต
เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

หนังสือเชิญประชุม ปี 2560 Thai Eng
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด Download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด Download
รายงานประจำปี 2559 ดาวน์โหลด Download
คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด Download
หนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบรวม ดาวน์โหลด Download
เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 5 ดาวน์โหลด Download
ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ดาวน์โหลด Download
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด Download
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด Download
แผนที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริษัท ฐิติกร จำกัด(มหาชน) ดาวน์โหลด Download


เข้าสู่เว็บไซต์| Enter Site