กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเขต
เลขที่ 69 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 
 

หนังสือเชิญประชุม ปี 2558

Thai

 

Eng

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 Download   Download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 Download   Download
รายงานประจำปี 2557 Download   Download
คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ
Download   Download

หนังสือมอบฉันทะ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
แบบหนังสือมอบฉันทะ รวมDownload
Download
Download
Download
 

Download
Download
Download
Download
เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 5 Download   Download
เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 8 Download   Download
ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ Download   Download
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม Download   Download
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น Download   Download
แผนที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต
บริษัท ฐิติกร จำกัด(มหาชน)
Download   Download
 
   
  Entersite| เข้าสู่เว็บไซต์